UA-89888721-1

6 - Sobre com reduir costos dels serveis públics.

Els ajuntaments han millorat força els serveis que ofereixen als ciutadans, però molt sovint això ha estat vinculat a  un increment desmesurat dels costos. La reducció d'aquests costos ha de ser a qualsevol preu?

Des del final de la dictadura, els Ajuntament han millorat força el seus serveis, les seves infraestructures, els seus equipaments...i en general s’ha millorat la qualitat de vida dels ciutadans gràcies a aquestes millores. S’ha passat d’una administració reguladora, pendent de garantir serveis bàsics, a una administració generadora de qualitat de vida. Ara bé, l’arribada de la crisi econòmica ha fet evidents els problemes amagats dels nostres ajuntaments: el manteniment d’una certa burocràcia –rèmora del passat–, la baixa productivitat i la poca transparència en els processos, les decisions i les gestions. També s’ha evidenciat la politització d’espais administratius a on la gestió hauria de ser professional i sense intromissions dels agents polítics.

Un dels reptes més urgents de l’administració municipal és fer més eficients els seus processos. S’ha de treballar més i millor, amb menys rigideses i amb més polivalència de funcions. S’ha de simplificar els processos, tràmits i gestions per optimitzar recursos i donar millor servei al ciutadà. Però sempre respectant i preservant l’estat de dret, que és la garantia màxima que no hi haurà discriminacions ni privilegis i que ha estat una de les grans conquestes d’aquesta fase pseudodemocràtica en la que ara ens trobem i al qual no podem renunciar –entrarem en una veritable fase democràtica quan el poder municipal recaigui de forma real en mans de la gent del poble, per la via de la participació ciutadana–.

Dins d’aquesta millora general que s’ha d’aplicar a la gestió municipal, la reducció de costos innecessaris és primordial.

Quan parlem de costos i la possibilitat d’establir mesures per reduir-los, primer de tot el que hem de fer és tenir un clar coneixement dels diferents tipus de costos, per després poder introduir mesures per minorar-los o corregir-los.

Els cost és l’esforç, o el sacrifici, econòmic que s’ha d’efectuar per aconseguir un objectiu, ja sigui econòmic o social. És un concepte econòmic que influeix en el resultat d’un exercici. Hi ha diferents formes de classificar-los en funció del sector econòmic que s’estudiï però, atès que estem parlant d’economia municipal i no d’una economia de producció, farem la següent classificació: costos de personal, costos d’estructura, costos sumptuaris i costos de finançament.

És prou evident que per fer funcionar un organisme, ja sigui públic o privat, s’ha d’assumir que existiran uns costos inherents a aquest mateix funcionament i que la reducció d’aquestes costos no ha de provocar el col·lapse del sistema, altrament el que estarem fent és un mal servei als ciutadans.

Malgrat que les mesures a aplicar per reduir els costos detallats anteriorment ,són diferents en cada un dels diversos tipus de costos, sí que existeix un denominador comú per poder-los controlar i reduir: uns bons procediments, clars, transparents i coneguts per tothom. Sense procediments no existeix control i sense control les despeses es disparen irremeiablement sense que coneguem els motius ni, en conseqüència, les solucions per evitar-les.

Per tant, el primer que caldria fer és determinar quins són els procediments que aplicaríem a cada un dels tipus de costos que volem controlar o reduir per tal de sectoritzar-los, aïllar-los i atacar-los. Es prou evident que les mesures no seran les mateixes per reduir les despeses de personal que per reduir les despeses estructurals.

Una vegada determinats els procediments cal rigor i constància en l’aplicació de les mesures adoptades.

Dels costos de finançament (interessos) i la necessitat d’endeutar-se ja he parlat en articles anteriors.

Dels costos sumptuaris (despeses luxoses i prescindibles) no cal dedicar-hi molt de temps, perquè justament per la seva naturalesa són totalment evitables i només s’han de considerar si existeixen superàvits econòmics. En la resta d’escenaris en que no existeixin superàvits no s’haurien de contemplar.

Respecte dels costos estructurals (llum, aigua, informàtica, lloguers necessaris per poder oferir serveis als ciutadans) cal plantejar-se si és necessari pagar lloguers d’edificis quan existeixen altres edificis municipals gratuïts. Cal plantejar-se si s’han de tenir els serveis dispersos en diferents edificis quan això ens aboca a incrementar les despeses bàsiques i mínimes necessàries per aconseguir que cada edifici pugui funcionar. Cal plantejar-se si s’apliquen les formes més eficients per reduir les despeses bàsiques sense que afectin al servei o si cal modificar-les. Cal plantejar-se si existeixen els controls efectius necessaris per evitar que les despeses vagin pujant desaforadament.

Respecte al quart tipus de costos, els de personal, valdrà la pena dedicar-hi més temps en un proper article, atesa la seva complexitat alhora de plantejar com reduir-los.

 

Proper: REFLEXIONS SOBRE ECONOMIA MUNICIPAL (7) Sobre com reduir els costos de personal.

31/12/2016 19:08

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*