UA-89888721-1

8 - Algunes dades a tenir en compte per aconseguir millorar la productivitat

Productivitat. Aquesta qüestió apareix en els discursos d’alguns polítics, especialment en campanya electoral, relacionat-ho amb els treballadors públics i possible baix rendiment laboral que s’hauria de millorar.

Productivitat. Aquesta qüestió ha aparegut darrerament en els discursos d’alguns polítics, aprofitant la campanya electoral, que l’han relacionat amb els funcionaris o els treballadors públics, tot fent esment a un baix rendiment laboral que s’hauria de millorar.

Però, que és la productivitat? És la relació entre la producció obtinguda i els factors utilitzats per obtenir-la, en un temps determinat. Es reflecteix en un indicador que valora la feina feta. Al mateix temps també serveix per poder mesurar els avanços d’una empresa, encara que aquesta sigui pública i encara que es tracti d’una empresa tant peculiar com pot ser un ajuntament.

Però malgrat que pugui semblar un concepte purament mercantil, la productivitat també és un factor que pot servir per valorar o quantificar el nivell de progrés d’una societat: Segons el Banc Central Europeu la productivitat laboral és un indicador determinant per valorar les millores a llarg termini sobre els resultats potencials dels sectors productius, però també dels estàndards socials i la qualitat de vida dels treballadors. També és un índex rellevant per poder valorar el volum de ma d’obra qualificada en un sector productiu i en una societat –a major productivitat, més ma d’obra qualificada en una empresa/sector productiu/societat, amb millors sous–.

Malgrat això molta gent pensa que la productivitat va estretament relacionada amb el fet de dedicar-hi moltes hores al treball. Ans al contrari, no per fer moltes hores (moltes de les quals extres), hem de tenir una productivitat alta. És més, molt probablement moltes hores treballades són un indicador clau per determinar que existeix una productivitat baixa en aquella empresa, atès que la falta de mecanismes per fer la feina de forma optima es compensen amb més hores de treball rudimentari o manual, en general, d’escàs valor afegit. Exemple: mentre que som el tercer país en hores treballades, després dels EUA i Hongria, només tenim una productivitat del 61%! Igual que Sud-àfrica. El que significa que perdem unes 85 jornades per any i per treballador. Gairebé 3 mesos sense treballar!

Quines són les causes que repercuteixen en aquesta baixa productivitat? Una pobre planificació i escassa qualitat de la gestió operativa; poca supervisió dels treballs realitzats; poc grau de compromís i motivació dels treballadors amb les seves empreses o la seva feina; ma d’obra poc preparada o poc qualificada; ineficàcia en la comunicació interna de les empreses o problemes relacionats amb els sistemes informàtics i les noves tecnologies.

Aquestes són unes causes generals i un mal endèmic en el sector productiu del país, però de ben segur que molts de nosaltres podem detectar-ne alguns d’aquests factors al nostre ajuntament. De fet, molt probablement, els primers a detectar-ne serien els mateixos treballadors de l’Ajuntament.

Sovint per solucionar problemes de baixa productivitat, quan es desconeix que aquest és el problema subjacent, s’opta per aplicar solucions que cerquen ‘esgarrapar’ costos, primer al procés del servei ofert, després a les característiques d’aquests serveis, després penalitzant els treballadors, després fent costoses inversions en sistemes informàtics que busquen millorar els processos però que no ho aconsegueixen, perquè, i només al final es veu, el que falla és la manca de planificació, i supervisió del que s’ha planificat, quan aquesta hauria hagut de ser la primera resposta a un problema de baixa productivitat, en el cas que s’hagués detectat o s’hagués estat en condicions de detectar-lo.

Algunes solucions per millorar la productivitat poden ser: Deixar de fer les coses per inèrcia; aprendre i/o copiar d’aquells que ho fan bé; estar al dia en informació i formació del dirigents i, sobretot, atacar els problemes anant a buscar les seves arrels i assumint les conseqüències que se’n derivin de les seves solucions, en comptes de donar-hi la volta per evitar-les –quelcom molt típic dels polítics–.

Totes les solucions passen per una manera diferent de fer i afrontar la gestió que s’està realitzant, fent una definició estratègica de l’organització amb un acurat Pla d’actuació; analitzant i redissenyant els processos operatius; ajustant l’organització a les necessitats reals; definint uns indicadors de gestió; portant a terme una perspectiva de la ‘cadena de valor’ del procés intern posant els ciutadans en els dos extrems (identificar les necessitats dels ciutadans, buscar les solucions, innovar en les mateixes i actuar per satisfer les necessitats dels ciutadans detectades a l’inici del procés).

Per aconseguir aquest punt final s’ha de definir clarament els objectius a assolir, després s’ha de planificar les tasques a realitzar i controlar i supervisar les actuacions realitzades, dotant de tots els procediments amb unes instruccions clares per a tothom –però,sobretot, escrites– per evitar ‘confusions’. Reduir tasques administratives repetitives, reiteratives i rudimentàries per procediments que es poden fer mitjançant les noves tecnologies (solucions informàtiques o maquinaria), però aportant metodologies especifiques o particulars per a cada tasca i, especialment, sense duplicitats.

Un altre factor important per millorar la productivitat és la bona i especifica formació dels treballadors que realitzen una tasca. La productivitat acostuma a pujar en funció de la formació de que disposen els treballadors i l’aplicació a la tasca diària que fan aquests treballadors de la seva formació. La formació és important pels treballadors però, específicament, també ho és pels seus dirigents. Si no ho és més.

Això ens porta a la conclusió que, més que polítics amb dedicació exclusiva per realitzar totes aquestes tasques, excessivament especifiques, el que l’administració necessita són persones especialistes coneixedores del món productiu, que puguin fixar objectius, avaluar canvis, millorar la planificació i la supervisió, entrenar als empleats, reaccionar amb rapidesa davant dels problemes detectats, comunicar amb claredat i que el seu objectiu sigui pensar en millorar la productivitat per tal de oferir millors serveis i més econòmics als ciutadans. Mentrestant, els polítics podran continuar fent de ‘polítics’, sense que ho pateixin gaire els ciutadans ni les seves butxaques.

31/12/2016 19:07

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*